Eeklo is als kernstad van het Meetjesland een dynamisch dienstencentrum dat zijn diverse functies ter harte neemt en zowel voor de eigen inwoners als voor de streek een bijzondere rol speelt.

De nieuwe bestuursploeg wil met volle ambitie de diverse mogelijkheden van onze stad verder uitspelen: de nabijheid van Vlaamse groeipolen Gent en Brugge, haar kleinschaligheid, haar landelijk karakter en haar centrumfunctie op het vlak van scholen, sport, cultuur, zorg en economie voor het Meetjesland. Dit alles zonder blind te zijn voor haar werkpunten en valkuilen: de toenemende Vlaamse verstedelijking, de beperkte oppervlakte waarop al deze diensten en knooppunten zich moeten organiseren, een hoger dan gemiddeld aandeel sociaaleconomisch kwetsbaren.

De context van economische crisis, toenemende armoede, stijgende grondstofprijzen en een beperkte financiële ruimte, nopen tot een krachtdadig bestuur met lef en ambitie dat grote efficiëntie nastreeft. Daartoe zullen alle beleidsdoelen die geformuleerd worden, via het SMART-E managementprincipe (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden en ecologisch) behandeld en geëvalueerd worden. In die zin biedt de beleids- en beheerscyclus (BBC) het kader van de meerjarenplanning 2013-2019 waarbinnen onderstaande beleidsitems verder uitgediept worden en in het budget voorzien worden.

Een financieel evenwichtige stad investeert slim en focust op kostenefficiënt werken, een personeelsomkadering op maat van de stads- en projectdoelstellingen en een rechtvaardige fiscaliteit. Het stadsbestuur wil verstandig omgaan met het geld van de Eeklonaren en met een duidelijke visie de welvaart en het welzijn van Eeklo optillen tot boven het Vlaams gemiddelde.

Respect voor de democratische organen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad. Eveneens respect voor de ambtenaren, de adviesraden en de vrijwilligers, ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Dus ook elke Eeklonaar, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in onze Eeklose samenleving, en dat in een verhaal van rechtvaardigheid met elk z’n rechten en plichten.