Deze week ging de gemeenteraad door via digitale weg. Onze gemeenteraadsleden gingen er in gesprek over diverse vragen, al stond de coronacrisis ook hier centraal. Omdat er geen publiek kon aanwezig zijn, geven we hier graag een overzicht wat onze CD&V fractie naar voor bracht.

Corona-taskforce

Op voorstel van Filip Smet (CD&V) en Peter De Graeve (N-VA) oprichting van een politieke taskforce inzake het opvangen en beheren van de sociale en economische impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Eeklo.

Het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van dit virus hebben een enorme impact op onze samenleving met grote sociale en economische gevolgen voor mensen en bedrijven. Dit is een uitzonderlijke situatie die daardoor ook een uitzonderlijke aanpak rechtvaardigt om de negatieve impact van deze gevolgen te helpen compenseren. Dat geldt voor alle overheidsniveaus en, naast de federale en Vlaamse initiatieven, dus ook voor het bestuur in Eeklo. Bovendien zou het een sterk signaal zijn naar de Eeklose burgers en bedrijven als er over de partijgrenzen heen kan samengewerkt worden om oplossingen te vinden en maatregelen uit te werken om hen te steunen.

Daarom stellen de CD&V-fractie en N-VA-fractie voor dat er een politieke taskforce wordt opgericht waarin alle fractieleiders van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze taskforce houdt zich bezig met het in kaart brengen van de negatieve economische en sociale impact van de corona-maatregelen en doet voorstellen om deze impact te compenseren. Deze voorstellen worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College werkt deze maatregelen uit en legt deze nadien voor aan deze politieke taskforce, waar nodig worden de maatregelen aan de gemeenteraad voorgelegd voor (definitieve) goedkeuring.

Na bespreking op de gemeenteraad is er in consensus beslist om de taskforce uit te breiden met ook de vertegenwoordigers van de Eeklose adviesraden. Bedoeling is om zo tot een breed gedragen plan te komen om zowel sociaal, cultureel als economisch burgers en ondernemingen te helpen de komende weken en maanden.

Bloemenweide op de oude site van het stedelijk zwembad in de Oostveldstraat

Omdat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Heldenpark, door de eigenzinnigheid van het huidige College, volledig mislukt is en ondertussen de afbraakwerken aan het oude zwembad zijn gebeurd, ligt de site er vandaag braakliggend bij. Bovendien zal  de heropstart van dit RUP zeer lang duren en veel extra belastingsgeld kosten. Zo dreigt deze zone er verloederd bij te liggen, juist naast ons fraai Heldenpark.

Vandaar dat de CD&V-fractie, via Koen Loete,  heeft voorgesteld om deze site in afwachting van beter nieuws, in te zaaien met gras en veldbloemen om de wijk Oostveld een mooi en fleurig uitzicht te geven. Het Schepencollege is hierop ingegaan tot blijdschap van de CD&V-fractie en uiteraard ook van de wijkbewoners.

Deze bloemenweide zal ook zeer veel “bezige bijen” aantrekken, wat goed is voor ons ecosysteem en inspirerend kan werken voor de huidige meerderheid.

Prijsaanpassingen Lokaal Dienstencentrum zijn een doekje voor het bloeden

Na de forse prijsaanpassingen van de maaltijden en dranken in het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem die doorgevoerd werden door het stadsbestuur in augustus 2019 werd er een evaluatie beloofd na een half jaar. Deze evaluatie leidde ertoe dat het stadsbestuur zich verplicht zag om aanpassingen te doen. De drankprijzen voor de cafetaria blijven gelijk en de maaltijden worden 2 euro goedkoper. De maaltijden voor kansentarieven blijven 6 euro per maaltijd.

Deze prijsaanpassingen zijn voor ons onvoldoende en onaanvaardbaar. Wij blijven herhalen dat een gefaseerde prijsaanpassingen veel beter te verteren zou zijn door de bezoeker van ons LDC. Het is de taak van een dienstencentrum om een verbindende factor te zijn voor onze maatschappij. Door deze duurder prijzen haken bezoekers af en dit kan en mag niet de bedoeling zijn.” Aldus raadslid Gertjan Blomme (CD&V).

Positief is wel dat er voor de dienst ‘Vervoer op maat’, waar burgers gebruik kunnen maken van de gekende zonneheembusjes of via het privévervoer van vrijwilligers, men ook een sociaal kansentarief zal invoeren. 

Fietspad langsheen spoorweg richting Balgerhoeke nog niet voor morgen én overmorgen.

Dagelijks riskeren honderden fietsers (hoofdzakelijk leerlingen van onze scholen) hun leven langsheen het niet afgescheiden fietspad in de Leopoldlaan om zo vanuit Balgerhoeke richting het centrum van Eeklo te rijden. Met de vele op- en afritten van de woningen en diverse handelszaken en het zware vrachtverkeer die rakelings langsheen de fietsers razen aan 70km/u is dit een van de gevaarlijkste fietspaden van onze stad.

Op de gemeenteraad van september 2015 werd het licht op groen gezet voor de aanleg van een fietspad naast de spoorweg vertrekkende vanaf de Opeisingstraat zo richting de R43 (den teut). Ondertussen is de stad al vele jaren bezig met de aankoop van de nodige gronden om dit fietspad te kunnen realiseren. Maar voor de CD&V-fractie duren de onderhandelingen veel te lang. “Aan een tempo van 1 overeenkomst met een buurtbewoner per jaar gaan we nog jaren kunnen wachten op de fietssnelweg” aldus raadslid Gertjan Blomme. Op de gemeenteraad van 2 april werd er een stand van zake gevraagd ivm de resterende dossiers. Een correcte timing kon schepen De Waele ons niet meegeven, hij hoopt in 2021-2022 een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en een aanbesteding te kunnen uitschrijven.  Maar eerst moet een projectstuurgroep een projectnota opmaken. Kortom er zullen nog heel veel vergaderingen plaatsvinden voordat de spade in de grond gaat. Iets wat we ondertussen al jammergenoeg gewoon zijn bij de werkwijze van schepen De Waele.

Als fractie vinden we ook dat het fietspad niet mag stoppen aan de R43. Wij zijn ervan overtuigd dat het doortrekken, onder over boven de R43 zo richting Balgerhoeke en bij voorkeur verder doorheen Maldegem een must is. Zo creëren we een veilig alternatief voor de gevaarlijke drukke N9.

CD&V Eeklo wil nog meer inzetten op fietsregistratie

Op de gemeenteraad van 2 april 2020 werd het Strategisch veiligheids- en preventieplan voor het jaar 2020 goedgekeurd. Dit plan is een oplijsting van verschillende acties die de stad Eeklo in samenwerking met verschillende actoren zoals bijvoorbeeld de lokale politie, de gemeenschapswacht ed zal uitvoeren.

Eén van de actiepunten is het reduceren van het aantal fietsdiefstallen in onze stad.  In 2019 werden er 95 geregistreerde fietsdiefstallen vastgesteld. Uit de veiligheidsbevraging van 2018 bleek dat vooral jonge mensen (tussen de 15 en 34 jaar) fietsdiefstal als een probleem ervaren. Raadslid Gertjan Blomme (CD&V) stelde voor om in elke eerste graad van de secundaire scholen in onze stad een fietsregistratiemoment in te voeren. Zo kunnen we in een relatief kort tijdsbestek heel wat fietsen registeren.

In 2019 waren er  19 fietsregistratiemomenten in onze stad wat resulteerde in 847 registraties. Het merendeel van deze registratiemomenten ging door in het politiecommissariaat.  Een 2de voorstel van raadslid Blomme is om fietsregistraties per woonwijk te organiseren.  Zo krijgen de burgers de kans om meerdere fietsen per keer aan te bieden. Dit zal ook resulteren in meer blauw op straat/in de wijk wat de herkenbaarheid van bijvoorbeeld de wijkagent ten goede komt!

Jong CD&V bijzonder blij met goedkeuring klimaatadaptatieplan

Op de gemeenteraad van 2 april werd het klimaatadaptatieplan goedgekeurd. Dit plan is het tweede onderdeel van het burgemeestersconvenant voor klimaat. Dat burgemeestersconvenant werd in de vorige legislatuur ondertekend door toenmalig burgemeester Koen Loete in naam van de stad Eeklo. Dit na een bijzonder geslaagd participatietraject, waarbij meer dan 1000 mensen (jong en oud) deelnamen. Dit is vrij uniek in Vlaanderen.

Het was Jong CD&V Eeklo die reeds in 2015 de bal aan het rollen bracht voor deze ondertekening. Jong CD&V is zich al vele jaren bewust van de klimaatopwarming en welke impact dit zal hebben naar bijvoorbeeld droogte, warme zomers, en soms hevige neerslag en stormen. We zijn bijzonder blij, zegt Filip Smet (Jong CD&V Eeklo), dat we dankzij deze vroege actie nu een plan kunnen voorleggen voor de Stad Eeklo. Met dit plan geven we een antwoord op de bezorgdheden van vele mensen, in het bijzonder vele jongeren, inzake het klimaat.

Werken aan de Doortocht N9 kosten “voorlopig” 412.000 euro!

Dat is het antwoord van het Schepencollege dat raadslid Koen Loete, namens de CD&V-fractie, mocht ontvangen op de gemeenteraad van 2 april. De gewestweg N9, nochtans volledig eigendom van het Vlaams Gewest,  wordt door suikertante Stad Eeklo, in een cosmetica-operatie gestoken en volledig betaald.

Zogezegd om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verhogen. De verlaging van de berm kostte alleen al 105.000 euro en werd illegaal uitgevoerd zonder aanbesteding. De meerderheidsraadsleden moesten via een dading het schepencollege ter hulp schieten zodat ze het niet uit eigen  zak moesten betalen.

En nu komt een eerste beplanting met struiken en bomen : 307.000 euro op de Eeklose factuur erbij. Het onnodig bijkomend vergroenen van de Ovonde aan het oud kerkhof kost 64.000 euro!! Wegens een slechte planning zal de bebloeming maar voor volgend jaar zijn.

Het schepencollege en de meerderheidspartijen keurden op de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest goed om de groeninfrastructuur te onderhouden op kosten van Eeklo, evenals het opruimen van het zwerfvuil en onderhouden van de slikgoten. De Vlaamse eigenaar lacht in zijn vuistje dat ze zo’n naïeve sponsor heeft gevonden voor het onderhoud van haar eigen middenberm. En nog meer: bij het beëindigen van de overeenkomst, moet alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden!!

Op vraag van raadslid Loete werd aangedrongen om het lelijk stuk niet-verlaagde berm tussen Oostveldstraat en Krugercentrum te verlagen, maar daar wil de Vlaamse overheid niet meer van weten, het infrastructureel litteken moet er blijven “wegens de verkeersveiligheid” aldaar.

Ook op vraag van raadslid Loete werd de punctuele verlichting aan de zebrapaden terug geplaatst. Maar dit moest op kosten ook van de Stad Eeklo gebeuren: “voorlopig” geraamd op 3.121 euro.

De vraag om over de Doortocht N9 verder met de gemeenteraad te beraadslagen werd afgewezen. Er komt een studietje omtrent het kruispunt Oostveld en voor de rest mogen het te smalle fietspad aan de noordzijde van de Stationsstraat en de asverschuiving voor het zebrapad in de Molenstraat er gevaarlijk blijven liggen.

“Voorlopig” is de meerderheid van het Schepencollege er gerust in. De CD&V-fractie iets minder. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.