Beste stadsgenoot,

Zoals u via de pers of een bewonersbrief heeft moeten vernemen zal de verkeerssituatie in de Zuidmoerstraat en de aanpalende straten er vanaf 1 september volledig anders uitzien.

Door een eenzijdige beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, zonder voorafgaandelijke bespreking op de Gemeenteraad, zal de rijrichting in de Zuidmoerstraat tussen de Collegestraat en de Kaaistraat omgedraaid worden en zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn in de Zuidmoerstraat. Volgens het ons toegezonden persbericht komt deze knip er hoofdzakelijk om het doorgaand verkeer te weren en zo de straat veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers.

Wij als CD&V-fractie vinden verkeersveiligheid zeker voor zwakke weggebruikers van primordiaal belang! Maar door deze ondoordachte, in der haast genomen én niet geadviseerde beslissing zal de verkeersveiligheid in de straten tussen de Zuidmoerstraat en de Leikensweg er jammer genoeg niet op verbeteren.

Door het knippen van de Zuidmoerstraat zal de automobilist ter hoogte van het kruispunt Zuidmoerstraat/Collegestraat verplicht rechtsaf moeten slaan. Deze zal zijn of haar weg dan verderzetten via de Burggravenstraat, Raashekke, Engelendale of Zandstraat om dan via de Leikensweg verder te rijden richting station of Gent.

Deze straten zijn woonstraten die ten allen tijde deze functie moeten behouden, straten waar het veilig moet zijn om te wandelen en te fietsen. Dit mogen geen sluiproutes worden voor het ontwijken van de nu al overdrukke N9 doortocht doorheen onze stad.

Het stuit ons als democratische partij tegen de borst dat het schepencollege dit eenzijdig heeft beslist en hiervoor nooit adviezen heeft ingewonnen bij bv. de COVEMO (stedelijke COmmissie voor VErkeer en MObiliteit), de belangrijke scholen in de Zuidmoerstraat. De bewoners uit de omliggende straten werden ook niet gehoord of naar hun mening gevraagd. Ook het belangrijkste politieke orgaan van deze stad, de Gemeenteraad werd nooit om advies gevraagd. Erger nog, het advies van de lokale Politie om de wijzigingen door te voeren enkele weken voor het opengaan van de scholen werd zelfs volledig genegeerd door dit eigenzinnig bestuur. Onverantwoord!!

Kortom, verkeersveilig is belangrijk maar wij hadden het anders aangepakt.

Wij geven enkele voorbeelden:

  • Het invoeren van een fietsstraat, dat is een straat (zoals bijvoorbeeld in de Collegestraat) waar de fietser prioritair is tov. de auto’s.
  • Dit hoeft niet over de volledige straat te zijn, een stuk (bv. tussen de Zandstraat tot aan het Van De Woestijneplein) zou al volstaan
  • Het invoeren van een tonnagebeperking in de straat om zo het zware verkeer (niet bestemmingsverkeer) te weren
    Zelfs het invoeren van een trajectcontrole kan een eventuele oplossing zijn
  • Het herinrichten van de zone rond de scholen kan een oplossing zijn. Door een soort pleinvorming te creëren zal de auto zich minder welkom voelen in deze straat. 

Heeft u zelf adviezen of bemerkingen wij horen deze graag in de reactie hieronder! Wij zullen als CD&V-fractie dit dossier verder voor u opvolgen!

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties