Onze Eeklose partijwerking

Transparantie vormt de basis van elke partij. Daarom schetsen we met plezier onze stedelijke partijwerking. Daarnaast kunt u hier rechts ook de volledige partijstatuten terugvinden. Met het oog op de uitbouw van een goede partijwerking worden verschillende personen met specifieke opdrachten gelast. Dit moet gebeuren op basis van aanleg, belangstelling en toewijding.

De lokale voorzitter

De voorzit(s)ter - en bij verhindering de ondervoorzit(s)ter: vervult een coördinerende functie in de veelheid van organen en initiatieven;

 • staat in voor een goede samenwerking met de fractie
 •  is de eerste verantwoordelijke voor de contacten met de hogere partijniveaus;
 • vertegenwoordigt de afdeling in het regionale partijbestuur, tenzij de afdeling een
  plaatsvervanger aanduidt;
 • ziet toe op het naleven van de statuten;
 • vertegenwoordigt de partij naar buiten toe;
 • bovendien stimuleert de gemeentelijke voorzit(s)ter de actie; hij/zij beklemtoont een christendemocratische visie op middel(lange) termijn
 • hij/zij stuurt aan op een voortdurende vernieuwing
 • hij/zij bevordert de openheid naar binnen en naar buiten; hij/zij bevordert de
  goede intermenselijke verhoudingen.

De secretaris

De gemeentelijke afdelingssecretaris staat o.m. in voor:

 • het opstellen en versturen van uitnodigingen;
 • de opmaak van de verslagen;
 • het bijeenbrengen en bijhouden van politieke documentatie
 • het bijstaan van de voorzit(s)ter bij de coördinatie van het werk, vooral dan m.b.t. de concrete
  uitvoering ervan;
 • het beheer van de bestanden

De penningmeester

De penningmeester staat o.m. in voor:

 • de opmaak van de jaarlijkse begroting;
 • het stipt bijhouden van uitgaven en inkomsten met o.m. de inning van de erebijdragen van de mandatarissen. Zo ook maakt hij/zij jaarlijks een financieel verslag op, dat geattesteerd wordt door twee leden van het afdelingsbestuur, die hiertoe zijn aangeduid. Dit verslag moet ter goedkeuring aan het partijbureau worden voorgelegd;
 • het beheer van de financiële middelen. Dit gebeurt samen met de voorzit(s)ter en eventueel
  een derde procuratiehouder;
 • het stimuleren en nemen van initiatieven waardoor de partij over de nodige werkingsmiddelen
  kan beschikken.

Partijbestuur

Het partijbestuur wordt om de drie jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit de voorzitter, de leden die de engagementsverklaring ondertekenden en de mandatarissen die ambtshalve toetreden.

Dit partijbestuur is bevoegd voor:

 • het formuleren van standpunten en actie- en beleidsprogramma’s
 • de beslissing over een eventueel bestuursakkoord en de keuze van de partner(s) op gemeentelijk niveau
 • de voordracht van kandidaten voor het voorzitterschap van de gemeentelijke afdeling
 • deelname aan de partijpolitieke discussies
 • het goedkeuren van een huishoudelijke reglement
 • de verkiezing van een eventuele vervanger voor de afdelingsvoorzitter in het regionale partijbestuur

Binnen het partijbestuur wordt een werkelijke taakverdeling doorgevoerd in functie van specifieke opdrachten, projecten of de werking naar specifieke doelgroepen toe.

Partijbureau

Het gemeentelijk partijbestuur stelt na zijn verkiezing in zijn schoot het gemeentelijk partijbureau samen voor een periode van drie jaar.

Dit partijbureau functioneert als dagelijks bestuur en bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de werkgroepverantwoordelijke(n), de fractieleiders in de gemeenteraad en in de OCMW raad.

In het partijbureau zetelen eveneens de voorzitter van JONG CD&V, de CD&V-senioren en van de CD&V werkgroep ‘Vrouw en Maatschappij’. Bij ontstentenis worden zij vervangen door een vertegenwoordiger van de respectievelijke doelgroepen (vertegenwoordiger -35 jarigen, +60 jarigen en vrouwen). Tot slot worden ook de voorzitter(s) van werkgroepen en projectgroepen of andere personen voor de duur van hun opdracht of in functie van de agenda opgenomen in het bureau.

Het partijbureau komt heel regelmatig samen en is bevoegd voor:

 • de dagelijkse leiding en coördinatie van alle politieke en organisatorische activiteitenhet bijeenroepen van het partijbestuur
 • de voorbereiding van de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, het congres, …het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen.